Med stöd av stormötet i februari 2015 har Byarådet tagit fram en vision för Västra Karup, nu och för framtiden. Vi har arbetat intensivt med att inför omvalet träffa de olika partierna och berätta om denna vision (alla partierna har fått visionsdokumentet) för att berätta vad vi förväntar oss av dom och för att övertyga dom om hur viktigt det är att Västra Karup ges samma förutsättningar som andra byar att utvecklas och blomstra. Det har varit intressant och lärorikt, inte bara för oss utan också för politikerna.

titelbild-pareaker

En het fråga i valet är byskolorna. Byarådet och den gemensamma föräldraföreningen för alla barn i Västra Karups skola (Grevie och Västra Karup) vill hellre se en utredning om hur en gemensam modern skola för barnen i Torekov, Hov, Västra Karup och Grevie kan se ut och vi tycker att Västra Karup är en logisk placering för en sådan skola. En gemensam skola är enligt oss en förutsättning för att kunna:
– ge en god undervisning utifrån dagens läroplan,
– behålla och rekrytera behöriga pedagoger,
– ge stöd till barn med särskilda behov,
– ha klasser med god gruppdynamik,
– satsa på den fysiska skolmiljön, samt
– utveckla byarna tillsammans.
Vi tror på detta eftersom vi vill att våra barn ska få de bästa förutsättningar för framtiden och för det är beroende av en bra utbildning och en bra skolmiljö.

Kontakta gärna oss om ni är nyfikna på detta arbete. Vi har de senaste veckorna lagt ut information här nedan (och på vår sida på Facebook) om vad de olika partierna tycker i våra profilfrågor.

Vårhälsningar från Byarådet!

——————————————————————

Politikermöten i Bygdegården (22/4) och Grevieparken (20/4)

11178317_10153156908232420_2624967469426883780_nPå mötena med politiker i måndags och onsdags dök det upp mycket Karpabor och det känns som att politikerna tar Västra Karup mer på allvar och lyssnar på vad vi har att säga.

Den största förändringen som vi ser som mycket positiv är att Moderaterna inte längre föreslår att lägga en gemensam skola i Grevie utan numera vill utreda var den bästa placeringen är och ha en dialog med byaråden. Dessutom uppfattar vi det som att även Centern har lyssnat på vår önskan om en gemensam skola och även om de inte säger det rakt ut så verkar det som att de nu överväger detta. Detta innebär att det verkar finnas en bred politisk majoritet bestående av Fp, M, C, S, Mp som alla noga vill utreda framtidens skola på Bjäre innan beslut fattas.

En annan positiv förändring är att vi i princip fick ett löfte från Folkpartiet, Centern och Moderaterna om att det ska byggas en cykelväg längs Glimmingevägen till idrottsplatsen under denna mandatperiod.

Samtliga partier diskuterar Bjärehemmet men det finns ingen tydlig samstämmig bild av framtiden. Bjärehemmet består av hyreslägenheter och 10 vårdplatser. Samtliga byggnader ägs och förvaltas av Båstadhem. De 10 vårdplatserna drivs av kommunen och är det enda som kan påverkas av politikerna. Politikerna har beslutat om att nya vårdplatser ska byggas i Förslöv och till dess ska de 10 platserna finnas kvar i Västra Karup. Därefter är framtiden osäker. Ett förslag från politikerna är att byggnation på Lindströms backe skulle kunna omfatta nya trygghetsboenden, dvs boende för äldre som ännu inte behöver en vårdplats men som vill ha mer trygghet och social samvaro än de kan få i sitt nuvarande hem.

——————————————————————

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna meddelar att man vill ha byskolor i alla byar. De berättar inte om man kommer att göra investeringar i de befintliga skolorna men önskar återinföra en lokalt placerad vaktmästare som ska jobba med underhållet på byggnaderna. Man vill även ha mobila skolbyggnader (typ baracker men ändå inte baracker?) så att skolan kan växa eller minska beroende på årskullarna. Informationen vi fick av KD var tyvärr lite oklar därav detta något otydliga inlägg.

——————————————————————

Miljöpartiet

Miljöpartiet medelar att de vill ha en gemensam skola på Västra Bjäre så att pengarna går till elever och pedagoger istället för energislukande fastigheter. Dessutom vill Miljöpartiet att man avsätter pengar till byaråden samt bygger fler cykelvägar på Bjärehalvön.

——————————————————————

Sverigedemokraterna

Vi har flera gånger kontaktat Sverigedemokraterna om hur de ser på just Västra Karups utveckling men har dessvärre inte fått några svar.

——————————————————————

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att det ska finnas basservice i tre områden i kommunen, där ett område utgörs av Torekov, Hov och Västra Karup. Med detta menar de att förskola, skola och äldreboende delas inom området.

Vi har inte hört något annat än att det enligt en sådan plan skulle finnas ett fortsatt behov av förskola i både Torekov och Västra Karup.

Däremot vill Socialdemokraterna att det ska finnas en gemensam skola för området. Var en sådan skola skulle finnas och vilka byar som skulle inkluderas av en sådan fattar de beslut om när de fått underlag från skolchefen och synpunkter från föräldraföreningarna och byaråden. Byarådet och föräldraföreningen för dagens gemensamma skola för barnen i Grevie och Västra Karup önskar att även Grevies barn tas med i en sådan gemensam skola, eftersom det i dagens skola krävs ett större elevunderlag för att möjliggöra god undervisning och hälsosamma lärmiljöer.

Socialdemokraterna önskar behålla och utveckla Bjärehemmet genom att bygga ut fler än de 10 vård- och omsorgsplatser som finns där idag.

Socialdemokraterna är positiva till planläggning för bostäder i Lindströms backe förutsatt att vattentäkten avvecklas om kommunen genomför skiftet av vattenförsörjning genom sydvatten.

——————————————————————

Bjärepartiet

Bjärepartiet har meddelat att de inte hinner träffa oss i Byarådet innan valet.

Eftersom Bjärepartiet inte deltog under hela det möte som vi bjöd in partierna till på kommunhuset (se nedan) har vi inte mycket information att ge er om hur de vill stödja Västra Karups utveckling. Det enda som tydligt framkom vid mötet i kommunhuset var att Bjärepartiet vill dela skolan i Västra Karup igen och bygga en ny skola för greviebarnen i Grevie. Man vill satsa på byskolor i varje by.

——————————————————————

Moderaterna

Måndagen den 30 mars hade byarådet möte med Moderaterna om Västra Karups utveckling.

För att börja med något positivt så tycker också Moderaterna att vi behöver skapa en ny gemensam skola för Torekov, Hov, Västra Karup och Grevie. Detta är enligt oss i byarådet (tillsammans med föräldraföreningen) det bästa för att våra barn ska få en så bra utbildning som möjligt och en bra skolmiljö. Kerstin Gustavsson sade vid mötet att hon vill att utformning och placering av en sådan skola ska utredas innan beslut fattas.

Sen handlade mötet huvudsakligen om varför Moderaterna vill placera en sådan gemensam skola i Grevie. Det finns bra argument för att placera skolan där. Men de vi fick höra på vårt möte var dåligt genomtänkta och motsägelsefulla och vi fick inte gehör för våra argument varför en sådan skola borde placeras i Västra Karup (OBS efter detta möte har Moderaterna ändrat inställning till placering av en gemensam skola och vill avvakta lokalutredningen som kommer i sommar).

Vi hann inte prata om så mycket annat men som vi uppfattade det så är Moderaterna positiva till cykelvägar i byn och byggnation i Lindströms backe. Hur Moderaterna arbetar för Västra Karups utveckling var inget som framkom på mötet.

——————————————————————

Folkpartiet

Folkpartiet har tittat på byarådets vision för Västra Karup och beskriver fem områden som de tycker är viktiga att lyfta fram kring hur de vill arbeta för Västra Karup nu och för framtiden.

– snabbare satsning på cykelvägar till Västra Karup från Grevie, Båstad, Torekov samt inom byn (från affären till IP)
– bygga ny modern skola på västra Bjäre. Placeringen skall utredas innan beslut fattas om var.
– pensionärslägenheter, fribyggartomter, bostadsrätter och hyresrätter i Lindströms backe
– öka aktivitetsbidragen till idrottsföreningar så att de kan utveckla och rusta upp sina idrottsplatser
– utveckla närdemokratin bla genom avsätta pengar så att byaråden kan utveckla sina idéer

Folkpartiet har tagit fram en egen målbeskrivning för Västra Karups utveckling.

——————————————————————

Sammanfattning av möte i kommunhuset

I torsdags (26/3-15) hade byarådet kallat till möte i kommunhuset med kommunchefen (Katarina Pelin), skolchefen (Gitte Dahlin) och vård- och omsorgschefen (Monika Ehnberg). Samtliga partier var inbjudna och medverkade gjorde Centerpartiet (Gösta Gebauer), Socialdemokraterna (Ingela Stefansson), Folkpartiet (Thomas Andersson), Moderaterna (Kerstin Gustavsson) och en kort stund även Bjärepartiet (Bo Wendt).

Untitled-1

Vi inledde med att diskutera Bjärehemmet och Sten Hjalmarsson framförde den oro för Bjärehemmets framtid som finns bland de boende där. Vård- och omsorgschefen informerade om att det finns tio vårdplatser på Bjärehemmet (5 permanenta och 5 korttidsplatser) och att övriga boenden på Häradsvägen tillhandahålls av Båstadhem. Vårdplatserna finns i rum som upplevs som små och mörka och de har därför varit svåra att tilldela. Den ringa storleken gör även att det är svårt att få plats med den utrustning som krävs för personalen att jobba där. Utöver vårdplatserna så sker det mycket hemvård i Västra Karup då hemtjänsten kommer hem till de äldre.

Det framkom att det råder politisk enighet om att det måste byggas fler vård- och omsorgsplatser i kommunen och att dessa ska byggas i Förslöv. Trygghetsboende är inte något som politikerna kan styra över utan det är bostadsbolag (privata eller Båstadhem) som kan erbjuda den sortens boende. Folkpartiet framförde att de vill att det byggs bostäder i Lindströms backe och att en del av dessa ska utgöras av trygghetsboende.

Vidare diskuterades skolan i Västra Karup. Byarådet framförde att vi gärna ser att Grevie, Torekov, Hov och Västra Karup har en gemensam skola då det ger fler möjliga lekkamrater och en bättre utbildning. Byarådet framförde argument för att en sådan skola bör placeras i Västra Karup. Bland annat framfördes att en central placering på Bjärehalvön ger barnen kortare restider och att det redan finns en montessoriskola i Grevie med 200 platser och att det vore konstigt att en liten by som Grevie skulle ha två skolor.

Skolchefen talade om betydelsen av god utbildning och möjligheterna att rekrytera bra pedagoger och hon ser också att en gemensam skola är en förutsättning för detta. En utredning om förutsättningarna för framtidens skolor på Bjäre ska vara klar i juni.

Bjärepartiet och Centerpartiet framförde att de vill ha en skola i varje by och därför bygga en ny skola i Grevie. Därefter lämnade Bjärepartiet mötet. Centerpartiet framförde också att de på lång sikt vill se en sammanslagen skola för hela västra Bjäre och lovade att avvakta skolchefens utredning för att senare fatta beslut om var och för vem en ny skola ska byggas. Vi i byarådet är oroliga för att detta dubbla budskap i praktiken innebär att man först bygger en ny byskola i Grevie och därefter hittar argument för att flytta hela verksamheten från Västra Karup utan att placeringen av en sammanslagen skola utretts och diskuterats i dialog med byarna.

Moderaterna vill bygga en ny stor skola i Grevie och stänga skolan i Västra Karup och i förlängningen även skolan i Torekov. På måndag har byarådet möte med moderaterna och vi hoppas att vi kan få dem att se värdet i att först utreda förutsättningarna innan de bestämmer sig för placeringen av en sammanslagen skolas.

Socialdemokraterna och Folkpartiet vill avvakta utredningen och sedan fatta ett beslut i dialog med byarna utifrån vad som är bäst för hela västra Bjäre.

Värt att notera är att de tre största partierna i Västra Karup (Centern, Bjärepartiet, Moderaterna) har sagt att de vill bygga en ny skola i Grevie utan att tala om satsningar på Västra Karups skola. Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att beslut om framtidens skola för västra Bjäre fattas med stöd av den utredning som kommer i juni. Byarådet har inte fått svar från Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna och hur de ställer sig till skolan i Västra Karup är därför oklart.

Byarådet lyfte avslutningsvis behovet av cykelvägar i och kring Västra Karup, kommunala tomter i Lindströms backe samt utveckling av den fysiska bymiljön genom planteringar, belysning och anläggning av torg. Samtliga närvarande partier (Folkpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna) instämde i detta.

——————————————————————

Centern
Den 6 mars hade byarådet ett möte med Centern om Västra Karups utveckling.

Centern framförde att de har en grundläggande ambition att det ska finnas en skola i varje by och att man därför vill bygga en ny skola i Grevie. Vi fick inte besked om hur stor man tänker sig att en ny skola i Grevie ska vara, om skolan för barnen i Västra Karup och Grevie ska fortsätta vara gemensam (vilket uppskattas av såväl barn som föräldrar och personal) eller om man kommer att rusta upp Västra Karups skola. 

Byarådet berättade om vår oro att en nybyggd skola i Grevie kan innebära att skolan i Västra Karup läggs ner eftersom kommunen sannolikt inte bygger en helt ny skola bara för barnen i Grevie. Stefan Olsson som är förstanamn på Centerns lista samt ordförande för utbildningsnämnden lovade att fundera mer kring skolfrågan och återkomma med besked om vad Centerns ståndpunkt kring Västra Karups skola är.

Byarådet framförde också att det är viktigt för Västra Karup att det finns tillgång till lägenheter och trygghetsboende för äldre i byn. Centern tryckte på att de arbetar för att Bjärehemmet ska finnas kvar. Det var dock inte uppenbart för byarådet hur Centern konkret arbetar med detta.