Byarådet lämnade i maj 2014 in två medborgarförslag till kommunstyrelsen, ett om cykelvägar och ett om genomförande av detaljplan för kommunala tomter i Lindströms backe. I oktober 2015 lämnades även en skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av utfallet på medborgarförslaget om cykelvägar.

Medborgarförslag – cykelvägar Västra Karup
Vi har fått svar (6 mars 2015) på vårt medborgarförslag om cykelväg mellan Västra Karup-Grevie, Västra Karup-Hov samt längs Glimmingevägen (Loppisbutiken-IP). Kommunfullmäktige beslutar att förslaget ligger i linje med kommunens cykelstrategi och finns upptaget i cykelplanen. Medborgarförslaget kommer att förverkligas i takt med ekonomi och Trafikverkets planer.

Detta är positivt för Västra Karup men tyvärr kommer det nog dröja länge innan vi ser några cykelvägar. Vi i Byarådet arbetar vidare med att cykelvägar i och omkring Västra Karup byggs i en snabbare takt.

Medborgarförslag cykelvägar inlämnat 27 maj 2014

Skrivelse om cykelvägar inlämnat 11 oktober 2015

Medborgarförslag – kommunala tomter Lindströms backe

Vårt medborgarförslag om att inrätta tomtkö för Lindströms backe och påbörja planarbetet för området fick inte gehör i kommunstyrelsen (11 mars 2015).

Med anledning av avslaget väckte Folkpartiet vid kommunstyrelsemötet ett nytt ärende med samma innehåll som i vårt medborgarförslag men formulerat på ett sätt som möjliggjorde att lämna ärendet för vidare beredning av förvaltningen. Folkpartiets förslag bifölls, vilket innebär att ärendet är på gång och återkommer till kommunstyrelsen inom en till två månader. Nedan är Folkpartiets förslag i sin helhet:

”Med anledning av kommunstyrelsens avslag av medborgarförslaget – Lindströms Backe väcker FP ett nytt ärende. Lindströms backe är den självklara platsen för att bygga ut samhället Västra Karup. Platsen ligger naturskönt med vacker utsikt och i anslutning till dagens och morgondagens kollektivtrafik. Det är FPs uppfattning att vattentäktens skyddsområde inte utgör något uppenbart hinder för planläggning och bebyggelse av Lindströms backe. Att inrätta tomtkö för planerade och existerande kommunala tomter är en god idé som bör prövas. FP vill att:

  1. Planarbetet för Lindströms backe påbörjas med målet att ha en detaljplan klar för antagande senast våren 2017. Dialog och samråd hålls med lokalbefolkningen under planarbetet.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till, hur tomtkö för kommunala tomter kan bidra till att, dels fånga allmänhetens efterfrågan och dels fånga byggintressenters intresse.”

Tre viktiga saker som var och en kan göra här och nu är;
1) att förklara för lokala politiker varför kommunala tomter i VK är viktigt för byns utveckling och varför Lindströms backe är en naturlig plats för detta,
2) att ifrågasätta att VK är enda tätorten i kommunen utan kommunala tomter (eller pågående plan för nya tomter),
2) att uppmana alla de som är intresserade av att bygga hus i Lindströms backe att ställa sig i kö för kommunal tomt i VK.

Medborgarförslag Lindströms backe inlämnat 27 maj 2014